Ik ben kandidaat-huurder

Iedereen die aan bepaalde voorwaarden voldoet, kan zich inschrijven op de wachtlijst van het SVK. Anders dan de sociale huisvestingsmaatschappijen werken wij niet met een chronologische wachtlijst. De wachtlijst van het SVK is gebaseerd op een puntenscore die wordt bepaald op basis van woonnood, inkomen, anciënniteit en de regio/gemeente waarin je woont/gewoond hebt. De kandidaat-huurder met de hoogste puntenscore komt bovenaan de wachtlijst te staan.

Inschrijvingsvoorwaarden

 • Ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister.
 • Bij inschrijving minstens 18 jaar oud zijn (of in het bezit zijn van attest Begeleid Zelfstandig Wonen).
 • Geen woning of woningbouwperceel in volle/gedeelde eigendom hebben of volledige/gedeelde vruchtgebruiker zijn in binnen- of buitenland.
 • Het netto belastbaar inkomen van het referentiejaar (3 jaar voor de inschrijving) mag niet meer bedragen dan:
  • € 28.105,00  voor een alleenstaande zonder personen ten laste
  • € 30.460,00 voor een alleenstaande met een handicap
  • € 42.156,00 voor alle anderen, dit te verhogen met € 2.356,00 per persoon ten laste

  Deze inkomensgrenzen worden elk jaar op 1 januari aangepast.

Nodige documenten

 • Ingevuld en ondertekend inschrijvingsformulier
 • Kopie van de identiteitskaart van de toekomstig referentiehuurder en de persoon die de sociale woning mee gaat bewonen en met de toekomstig referentiehuurder gehuwd is, of die met hem wettelijk samenwoont, of die zijn feitelijke partner is. 
 • Wanneer er 3 jaar voor de aanvraag inkomsten werden verworven in het buitenland; kopie van het aanslagbiljet van de personenbelasting 
 • Bewijs van alle inkomsten van de laatste 3 maanden van de aanvrager en diens (gehuwde, feitelijke of wettelijke) partner (bijvoorbeeld: loonfiches, attest ziekte- of werkloosheidsuitkering, attest leefloon,…)
 • Documenten die de woonnood kunnen bewijzen (bijvoorbeeld: vonnis uithuiszetting, opzegbrief verhuurder, attest ongeschikt of onbewoonbaarverklaring, attest overbewoning of niet aangepast aan gezinssamenstelling, huurcontract, attest van tijdelijke opvang bij vrienden of familie, crisisopvang, doorgangswoning of opvang in een instelling, attest dakloosheid, verklaring campingwonen… )
 • Indien van toepassing: attest van schuldbemiddeling met daarop het bedrag van de schulden die je in de laatste 3 maanden afbetaalde.